JEHO VELIČENSTVO PETROHRAD

FOTO  Dmitry Kanashev

Ve spolupráci s úžasnou a talentovanou Olgou

 

Kultura je tím, co nás obklopuje, ovlivňuje, inspiruje a vzdělává. Čím více toho vidíme, tím více jsme vzdělanější a náš duchovní svět je bohatší. Inspirace překrásným hýbe světem a určuje styl. A proto jsme se rozhodli udělat NM trošku mezinárodním. Od teď na naších stránkách najdete články a také autorské fotografie, které nám posílají rodilí obyvatele ze zahraničí . Dozvědět se o kulturních památkách nebo zajímavých faktech různých státu přímo z úst místních lidí bude pro milovníky kultury velice poučné. Mimochodem obsah článků bude vícejazyčný, takže se máte na co těšit. 

 

A začneme rovnou  druhým největším ruským městem  s více než pěti miliony obyvatel - Petrohradem. Úžasné město, který dodnes je kulturním střediskem celostátního významu s mnoha památkami zapsanými do seznamu Světového dědictví mezinárodní organizace UNESCO.

Nevím zda to víte, ale Petrohrad stavili podle evropského vzoru: úzké rovné uličky, barokní

a empírová architektura, na každém kroku pekárny a kavárny. Duši ale město má ruskou.

Příkladem tomu je Katedrála sv. Izáka, která je jednou z nejznámějších budov města. Málokdo však ví, že největší pravoslavná katedrála v Petrohradě byla čtyřikrát přestavěna. 

 

První katedrála úspěšně existovala několik let, poté byl rozebrána s ohledem na příliš malou velikost pro rychle se rozvíjející město.

 

Druhý chrám byl přestavěn od nuly. Stálo se ale neštěstí a od zásahu blesku shořela zvonice. A o několik let později, opět kvůli blesku, v kostele vypukl velký oheň. Rusové jsou ale tvrdohlaví a kostel opravili zase. Brzy se však ukázalo, že umístění na břehu Něvy byla špatně zvolená volba a budova se začala propadat. Proto se rozhodli o stavbu třetí katedrály.

Třetí budova však byla předmětem výsměchu. Projekt vytvořil Antonio Rinaldi ale okolnosti neumožnily architektovi dokončit práci a stavby se ujal Vincenzo Brenna. Jelikož rozpočet na stavbu chrámu byl drasticky snížený a výdaje na projekt Rinaldi museli zkrátit, katedrála vyšla nepravidelná, velice nízká a ironicky odrážela situaci v zemi - na luxusní mramorové základně stály cihlové zdi. Budova byla ale důvodem k výsměchu. Není divu proto, že brzy 

po vysvěcení katedrály lidi toužili po další přestavbě.

 

S výstavbou posledního chrámu, jak ho známe teď, také byly potíže. Císař Alexander I chtěl zachovat původní oltář, zatímco architekti usilovali o celkovou rekonstrukci. Naštěstí Alexander I se seznámil s mladým francouzským architektem Montferrandem, který vytvořil vynikající náčrtky k už existující

stavbě. Majestátní pomník pozdního ruského klasicismu se dál Petrohradu s velkým úsilím. Na stavbách se podílelo asi 400 000 pracovníků a téměř čtvrtina z nich zemřela v důsledku nehod a otravy rtutí. Pokud jde o samotného Montferranda, prorok mu předpověděl smrt po skončení svého nejvýznamnějšího projektu. Možná proto stavba katedrály trvala 40 let. A brzy, po vysvěcení katedrály, architekt opravdu zemřel, a tak neměl ani možnost si užít krásu svého díla.

 

Ve zdech katedrály se skrývá spousta tajemství. Jedním z nich je, že pod jedním ze sloupů katedrály je ukryta medaile s obrazem Alexandra I. Ale získáme ji až po zničení chrámu. Nezoufejte ale, Petrohrad má ještě hodně tajemství.

Вот и начался предрождественский период! У Гостиного двора украшают елку, на Невском по вечерам загораются гирлянды. Для каноничности не хватает только снега, но вместо него по каналам все еще водят экскурсии. Вы, наверное, уже догадались в каком городе я отмечу Рождество?

 

Добро пожаловать в Санкт-Петербург! Питер совсем не похож на Европу, хотя и создавался по её подобию: здесь узкие прямые улочки, архитектура времен барокко и ампир, булочные и кофейни на каждом шагу. Но душой город остался русским. Знайте этот журналистский штамп - "загадочная русская душа"? Попробую раскрыть некоторые ее тайны. Возьмем, к примеру, Исаакиевский собор - одно из самых известных сооружений города. Уверена, вы не раз видели его на картинках в Google. Но мало кто знает, что самый большой православный собор в Петербурге перестраивался четыре раза!

 

Первая церковь успешно просуществовала несколько лет, после чего была разобрана в виду слишком маленьких размеров для быстро развивающегося города.

 

Второй храм был отстроен с нуля. Но с ним приключилось несчатье. Сначала от удара молнии сгорела колокольня. А несколькими годами позже, опять же из-за молнии, в церкви возник крупный пожар. Но русские люди упорные - церковь отремонтировали. Однако вскоре прояснилось, что расположение на берегу Невы неудачно. Фундамент просел. 

 

Было принято решение о строительстве третьего Исаакиевского собора, на этот раз подальше от реки. Третье здание стало предметом насмешек. Дело в том, что проект создавал Антонио Ринальди: мраморная облицовка, высокий купол, стройная колокольня. Но обстоятельства не дали архитектору закончить работу, и проект перешёл к Винченцо Бренне. Правда  бюджет на строительство храма резко сократили и прекрасный проект Ринальди пришлось исказить, чтобы не нести убытки. Собор вышел непропорциональным, приземистым и иронически отражающим ситуацию в стране - на роскошном мраморном основании стояли кирпичные стены. Петербуржцы передавали из уст в уста сатирические эпиграммы. Неудивительно, что вскоре после освящения собора, появилось желание его перестроить.

 

С проектом последнего, уже известного нам храма, тоже возникли сложности. Император Александр I хотел сохранить уже имеющуюся алтарную часть, а архитекторы, напротив, были за глобальную перестройку. К счастью, Александра I познакомили со совсем еще молодым французским архитектором Монферраном, сделавшим превосходные эскизы с уже имеющимся фундаментом. Величественный памятник позднему русскому классицизму дался Петербургу нелегко. В строительных работах участвовало около 400 000 рабочих, почти четверть из них погибла в результате несчастных случаев и отравлений ртутью. Что касается самого Монферрана, пророк предсказал ему смерть после окончания его самого громкого проекта. Может поэтому строительство собора продолжалось 40 лет. И вскоре, после его освещения, архитектор действительно умер, не успев насладиться своим детищем. Вот такая история скрывается в стенах величественного мраморного Собора.

 

В нем хранится множество тайн. Из известных нам, только колонны, высеченные из цельного гранита, и медаль с изображением Александра I, спрятанная под одной из этих колонн. Но достать мы ее сможем только после разрушения гиганта. Но не стоит отчаиваться, Петербург хранит много секретов